Ново строителство


Проследяване на целия процес и стъпки по изграждане.


scroll-down

1. Набавяне на документи


Виж точките за повече информация

1Кадастрална скица (ако е наличен кадастър за населеното място)
2Регулационна скица (издава се от общината, към която попада имота)
3ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) (ако има процедиран такъв), (издава се от общината)
4Копие от нотариален акт за проверка на имуществото

2. Уточняване на инвестиционното намерение

(ако имате такава яснота)
Това включва задание за проектиране, което уточнява какъв вид помещения, с какъв размер и колко на брой бихте искали да бъдат включени в разработването на идейното решение, специфични изисквания и препоръки при проектирането им, особености, които бихте желали да предвидим, включим или избягваме.

3. Изготвяне на идеен проект

Тази фаза е концептуална. В нея се изготвят различни варианти на Вашето инвестиционно намерение, свързани със строителството. Решава се функционалното решение, площта на помещенията, височината на етажите, визията и габаритите на сградата, ситуирането й в парцела, строителните материали, приблизителна стойност и други важни параметри. Идейният проект се състои от заданието за проектиране на Възложителя, с нашите проектно-проучвателни дейности и предложения до изясняване на всички неизвестни.


4. Изготвяне на технически проект

Изпълнението на тази фаза включва доразвиване на проектните решения от идейния проект и добавя допълнителна информация за всички строително-монтажни дейности, както и подробно изчертаване и изясняване на отделни елементи и част от проекта, тяхното прецизиране и описване, посредством размери, текст и детайли при необходимост. Подготвя се проектна документация за издаване на Разрешение за строеж от общината на населеното място.

5. Входиране на документацията в общината

Готовата проектна документация, включваща всички необходими специалности следва да бъде внесена в съответната община за разглеждане от Експертен съвет по устройство на територията или чрез Доклад за съответствие, изготвен от консултант в строителството (надзорна фирма), която извършва оценка на съответствието с нормативната база на всеки един от проектантите, участвали в екипа. Следват административни срокове за съгласуване и одобряване на проекта от общината и издаване на Разрешение за строеж, което подлежи на контрол от РДНСК (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ).


6. Офериране на строителство и избор на изпълнител

Докато текат административните срокове, нашият екип Ви предоставя необходимата документация в електронен формат, за избор на изпълнител, като освен това получавате и оферта от наша страна, за изпълнението на Вашият обект.

7. Работен проект (опционално)

Тази фаза е опционална, но за някои обекти е наложителна, за да бъдат максимално прецизни всички детайли, елементи и специфични решения в даденото инвестиционно намерение. Работният проект може да съдържа определени специалности, като архитектура и конструкции или всички участвали в изготвянето на техническият проект.


scroll-down

8. Интериорен дизайн (опционално)

1Изготвяне на концептуално решение за всяко едно от помещенията, обекти на интериорния дизайн.
2Оформяне на изгледи/разгъвки за всяка една стена, уточняване на съдържанието и решенията, предвидени за всяка една от тях.
33D визуализации на крайния вариант
4Разкрой на мебели
5Подбор на материали, оферти и предложения. Изпълнение на обекта.

Ние можем да го реализираме вместо вас

Свържи се с нас