Градоустройство


Проследяване на всички стъпки и етапи в изграждането.


1. Набавяне на документи


Виж точките за повече информация

1Кадастрална скица (ако е наличен кадастър за населеното място)
2Регулационна скица (издава се от общината, към която попада имота)
3Извадка от действащ ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (План за застрояване) за имота, ако има процедиран такъв, (издава се заверено цветно копие от общината)
4Копие от нотариален акт за проверка на имуществото

2. Уточняване на инвестиционното намерение

Това включва изясняване на вида и предназначението на сградата, която възложителя иска да реализира и съответствието на това намерение с устройствената зона, в която попада имота.
Възможност за промяна на устройствената зона в съответствие с предвижданията на ОУПО (Общия устройствен план на общината).
Възможност за промяна на предназначението на имота, ако същия е земеделска земя и отреждането му за конкретна устройствена зона, съгласно ОУПО.

3. Изготвяне на скица-предложение до кмета на общината

Тази фаза се нарича предварителен проект за ПУП. Подава се заявление към съответната община с техническо задание и скица-предложение, които да мотивират инвестиционното намерение на възложителя. Следва издаване на заповед за разрешаване изработване на ПУП от кмета на общината, въз основа на становище на главния архитект.


4. Изготвяне на окончателен проект на ПУП

Окончателният проект за ПУП включва обяснителна записка и графична част, която изобразява устройствената зона, показателите на застрояване и уточнява отстоянията към съседните имоти през улица и през вътрешните имотни граници.

5. Процедиране на документацията в общината

След приемане на окончателния проект за ПУП от ЕСУТ (Експертен съвет по устройство на територията), следват процедури по обявяване на разработката на всички заинтересовани страни, което включва както възложителя (собственика на имота), така и всички собственици на съседни имоти.


6. Влизане в сила на ПУП

След обявяване и изтичане срока за жалване от заинтересованите лица, при което не са постъпили жалби, окончателният проект за ПУП влиза в сила и дава възможност за стартиране на проектиране на сгради и съоръжения в имота. При евентуални жалби към ПУП, процедурата продължава до удовлетворяване на жалбите и/или решение на Административния съд.


1
2
3
4
5

Ние можем да го реализираме вместо вас

Свържи се с нас